هیچ چیزی مثل داشتن یک رزومه خوب نیست+

هیچ چیزی مثل داشتن یک رزومه خوب نیست